Zásady ochrany os. údajů

Správce osobních údajů Chill Village s.r.o., IČ: 05215277, se sídlem Prokopova 148/15, Žižkov, 130 00 Praha 3 v rámci provozování veřejných kulturních akcí zpracovává osobní údaje návštěvníků jeho akcí a dalších lidí, kteří mu poskytují své kontaktní údaje nebo se účastní jím pořádaných internetových soutěží.

Účast na konferenci je podmíněna předložením přihlášky či vstupenky (je-li realizován předprodej).

Správce uskutečňuje z důvodu vlastního oprávněného obchodního zájmu propagačně – náborové akce (např. soutěže), na nichž získává e-mailové adresy zájemců, potenciálních návštěvníků za účelem zasílání newsletterů. E-mailové adresy získané z různých zdrojů posléze sdružuje a uchovává v časově neomezené (ale proměnlivé – viz dále) databázi e-mailových adres ve formě mailing listu, používaného pro zasílání hromadných newsletterů, upozornění na akce a jiných obchodních sdělení. Při zasílání hromadných e-mailů platí bezvýjimečný princip, že adresát obchodního sdělení má jednoduchou možnost prokliknutím odkazu v těle e-mailu jednou pro vždy vyřadit svou e-mailovou adresu z mailing listu správce, nepřeje-li si nadále hromadné e-maily od správce dostávat.

Zdroje získávání e-mailových adres jsou tyto: registrace návštěvníka do databáze Vstupenky (využití e-mailového kontaktu pro účely přímého marketingu z důvodu oprávněného zájmu, za dodržení podmínek daných zákonem č. 480/2004 Sb.) nebo dobrovolné předání zájemcem prostřednictvím hostesek či ambasadorů, popř. vyplnění soutěžní ankety prostřednictvím Google formulářů (výslovný souhlas subjektu údajů s použitím jeho e-mailové adresy pro účely přímého marketingu). Pokud je e-mailová adresa získána na základě přímého oslovení člověka, poznamenává se rovněž země původu adresáta pro účely zařazení daného kontaktu buď do subdatabáze „české“ nebo subdatabáze „anglické“ (hromadné e-maily jsou rozesílány buď v české nebo anglické verzi).

Správce pořizuje audiovizuální záznamy a fotografie ze svých akcí a ty zveřejňuje na svém webu a na Youtube. Tyto záznamy zachycují vždy hromadné výjevy, nikoli detailní záběry osob a už vůbec ne osoby při vykonávání soukromých aktivit.

Správce využívá tyto internetové služby: cookies, Google analytics, FB pixel a Youtube data a dále provozuje facebookové soutěže v podobě sdílení statusů a soutěže na svém webu nejčastěji v podobě odpovídání prostřednictvím Google formulářů. Funkce cookies jsou popsány ve zvláštním poučení dostupném na tomto webu na liště cookies.


Vaše práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány či zda Vaše identita figuruje v té či oné shora popsané databázi, a pokud je tomu tak, máte vědět, jaké osobní údaje jsou ve vztahu k Vám zpracovávány, a k následujícím informacím:

a) účely zpracování – viz výše poučení o zpracování osobních údajů;

b) kategorie dotčených osobních údajů – Vy jako návštěvník nebo uživatel e-mailového účtu a počítače;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny – nejsou příjemci osobních údajů, správce shromážděné osobní údaje nikomu nepředává a spolupracovníci správce jsou vázáni mlčenlivostí;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy – viz výše poučení o zpracování osobních údajů, nastavení prohlížeče a fb profilu.


Máte právo na výmaz z databáze či databází. Ve vztahu k mailing listu existuje jednoduchá možnost vymazat svou e-mailovou adresu způsobem popsaným výše. Můžete dále právo žádat správce o to, aby vymazal Vaše osobní údaje ze všech jím vedených databází. Berte na vědomí, že výmazem z dílčí databáze ztratíte všechny výhody, které se k Vaší identitě v rámci subdatabáze váží.

Máte právo na opravu chybných, nepřesných či neaktuálních nebo doplnění neúplných osobních údajů a v rámci opravy, aktualizace či doplnění svých osobních údajů máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů po dobu do vyhovění (popř. ověření) Vaší žádosti.

Máte právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů. Pokud jde o zveřejněné fotografie a audiovizuální záznamy, máte právo vznést námitku proti zveřejnění takové fotografie nebo záznamu, na nichž jste zachyceni. Správce v takovém případě vyretušuje záběr rozmazáním, popř. fotografii či záznam stáhne a smaže je.


Své žádosti a stížnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů zasílejte na info@chillvillage.cz Kromě vyřizování žádostí a stížností Vám také zodpovíme všechny otázky a odstraníme nejasnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů a poskytneme Vám ještě podrobnější poučení. Veřejnoprávní dozor nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.